Kuidas rakendust seadistada?

Ava lehekülg: Seadistamine

Kui palju see maksab?

Ava lehekülg: Future Finance 

Kust andmed pärinevad?

Sinu raamatupidamistarkvarast, näiteks Merit Aktivast

Kuidas rakendust uuendada ja parameetreid muuta?

1. Võimalus - kui kasutad rakendust Power BI tööruumis

Uuendamine

Kui uus versioon rakendusest on saadaval, näed oma tööruumis teadet:

Hangi kohe > Paigalda
Sul on võimalus uuendada oma praegust tööruumi ja rakendust või luua täiesti uus tööruum, et säilitada vanem versioon.
Märkus! Olemasoleva tööruumi uuendamisel muudetakse tööruumi nimi automaatselt rakenduse nimeks koos uuendamise ajaga. Tööruumi nimi on võimalik uuesti ümber nimetada tööruumi seadetes.


 Parameetrite muutmine

Kui soovid muuta parameetreid (nt. API ID, algus periood jne), ava oma tööruum. Klõpsa andmekogu kõrval olevale kolmele punktile ja vali 'Seaded'. Soovitud muudatused saad teha parameetrite vahekaardil.


2. Võimalus - Kasutad rakendust Future Finance veebilehel

Rakendus uuendatakse automaatselt.

Kuidas see toimib?

Kes teeb mida ja kus?

 

Peamised finantsmõõdikud 

Varad

Vara tähendab ettevõtte omandis või kontrolli all olevat majanduslikku ressurssi. See ressurss võib olla füüsiline objekt, rahaline väärtus, õigus või muu väärtuslik element, millel on potentsiaal toota majanduslikku kasu, kas läbi tulu teenimise või kulude vähendamise.

Müüdud kaupade maksumus   

Müüdud kaupade maksumus (COGS) viitab ettevõtte poolt müüdud kaupade otsestele tootmiskuludele. See summa hõlmab kaupade loomiseks kasutatud materjalide ja tööjõu kulusid. See ei sisalda kaudseid kulusid, näiteks jaotus- ja müügikulusid.

Rahavoog     

Hõlmab tehinguid, mis on seotud rahavoogude liikumisega.

EBIT

EBIT (tulu enne intressikulusid ja tulumaksu) on ettevõtte kogutulu enne tulumaksu mahaarvamist. EBIT-it kasutatakse ettevõtte põhitegevuse tulemuste analüüsimiseks, võttes arvesse ainult maksudest ja finantseerimisest tulenevaid mõjusid kasumile.

EBITDA

EBITDA (tulu enne intressikulusid, tulumaksu ning kulumi ja amortisatsiooni) on ettevõtte üldise kasumlikkuse näitaja, mis kajastab selle põhitegevuse tulemust ilma finantseerimisega seotud ning kulumi ja amortisatsiooni mõjudeta.

Brutokasum

Summa, mille ettevõte teenib oma põhitegevusest pärast kaupade müügiga seotud kulude mahaarvamist (COGS)

Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal on finantsnäitaja, mida analüütikud kasutavad ettevõtte finantsseisundi hindamiseks. Brutokasumi marginaal näitab, kui palju raha jääb üle pärast müüdud kaupade tootmiseks kulunud summa mahaarvamist.

Likviidsuskordaja

Likviidsuskordaja mõõdab ettevõtte võimet katta oma lühiajalisi kohustusi oma praeguste varadega. Seda arvutatakse jagades varad kohustustega. Kõrgem väärtus näitab paremat võimet täita lühiajalisi kohustusi.

Netokasum/-kahjum

Netokasum on ettevõtte kasum, mis jääb üle pärast kõigi kulude, sealhulgas nii käibe- kui ka mittetöötavate kulude mahaarvamist kogutulust. See mõõdab ettevõtte tegelikku kasumit pärast kõiki kulude katmist.

Tulu

Tulu on ettevõtte põhitegevusega seotud kaupade ja teenuste müügi tulemusena teenitud sissetulekute kogusumma.

ROA

ROA ehk varade tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte võimekust teenida kasumit oma varadest. ROA näitab, kui efektiivselt ettevõte kasutab oma varasid kasumi teenimiseks ning on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi hindamisel. Kõrgem ROA näitab tavaliselt paremat varade kasutamise tõhusust.

ROE

ROE ehk oma kapitali tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte kasumlikkust, hinnates seda, kui tõhusalt ettevõte kasutab aktsionäride investeeringuid kasumi teenimiseks. See näitab, milline osa aktsionäride investeeringutest teenib kasumit ettevõttele. Kõrgem ROE näitab tavaliselt paremat kasumlikkust ja efektiivset kapitali kasutamist.

Kohustused

Kohustus on ettevõtte poolt võetud rahaline kohustus, mis tuleb tulevikus tasuda. See võib hõlmata näiteks laene, võlgnevusi tarnijatele, maksuvõlgu või muid finantskohustusi. Kohustused on olulised osa ettevõtte finantsseisundist ja need tuleb tasuda vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tähtajale. Kohustused võivad olla lühiajalised või pikaajalised.

Käibekapital

Käibekapital on ettevõtte praeguste varade ja kohustuste vahe. See näitab, kui palju raha ja likviidseid ressursse on ettevõttel käepärast, et katta igapäevaseid operatsioone, nagu tarnijatele maksmine, käibe- ja muude lühiajaliste kohustuste katmine. Käibekapital on oluline näitaja ettevõtte likviidsuse ja finantsseisundi hindamisel ning see aitab mõista ettevõtte võimekust toime tulla lühiajaliste kohustustega.

 

en_GB